name press numerology of libra astrology numerology love compatibility numerology life path six numerology numerology life path year love calculator and astrology

 

Програма на националсоциалистическата немска работническа партия

партийна_емблема

 1. Ние искаме обединение на всички германци във Велика Германия на основата на правото за национално самоопределение.

 2. Ние искаме равенство на правата за немския народ в отношенията му с другите нации и анулирането на мирните договори от Версай и Сен-Жермен.

 3. Ние искаме земя и територии (колонии) за изхранването на нашия народ и за уреждане на проблема с пренаселеността.

 4. Само предстваители на нацията могат да бъдат граждани на държавата. Само тези с германска кръв, без значение каква религия изповядват, могат да бъдат представители на нацията. Следователно евреинът не може да бъде представител на нацията.

 5. Негражданите могат да живеят в Германия само в качеството на гости и трябва да бъдат предмет на закони за чужденци.

 6. Правото на гласуване за правителство на държавата и за законодателство се пада единстено на гражданите на държавата. Затова искаме официалните назначения от какъвто и да е вид, дали в Райха, в лендерите или в по-малки области, да бъдат единствено за граждани. Ние се противопоставяме на покварната парламентарна практика за запълване на постове само съобразено с партийни договорености и без съобразяването с характер и способности.

 7. Ние искаме държавата да направи осигуряването на прехраната на гражданите си основно свое задължение. Ако се окаже, че не може цялото население да буде изхранено, хората с чужда националност (негражданите) трябва да бъдат депортирани извън Райха.

 8. Всяка негерманска имиграция трябва да бъде прекратена. Ние искаме от всички негерманци, дошли в Германия след 2 август 1914, да бъде изискано незабавно да напуснат Райха.

 9. Всички граждани да имат равни права и задължения.
 10. Основно задължение на всеки гражданин е да извършва физическа или умствена работа. Действията на индивида не трябва да противоречат на общия интерес, но трябва да подкрепят структурата на обществото и да бъдат за общо добро.
  Затова ние искаме:

 11. Премахването на нетрудовите доходи.
 12. В случай на война, когато от нацията се изисква огромна жертвоготовност на живот и имущество, личното обогатяване трябва да се разглежда като престъпление срещу нацията. Затова искаме безжалостна конфискация на всички военн-временни печалби.

 13. Ние искаме национализация на всички монополи (тръстове).
 14. Ние искаме подялба на печалбите в големите промишлени предприятия.
 15. Ние искаме дългосрочно развитие на пенсионните осигуровки.
 16. Ние искаме създаването и издръжката на здрава средна класа, незабавното превръщане на големите търговски предприятия в обществени и отдаването им под наем на по-ниски цени на дребни търговци и да бъде показвано зачитане и към най-малките сред тях при възлагане на държавни и обществени поръчки.

 17. Ние искаме аграрна реформа в съответствие с нашите национални изисквания; приемане на закон за отчуждаване на земя с цел обществено ползване без компенсация; анулиране на поземлената рента и забрана на всякакви спекулации със земя.

 18. Ние искаме безмилостно преследване на онези, чиито действия са във вреда на общия интерес. Обществените престъпници, лихварите, спекулантите и т.н. трябва да бъдат наказвани със смърт, без значение на това от каква раса са и каква религия изповядват.

 19. Ние искаме Римското право, което служи на материалистичния световен ред, да бъде заменено с Германското обикновено право.

 20. Държавата трябва да обсъди пълната реконструкция на образователната система (с цел откриването на възможност за всеки способен и усърдно работещ германец да получи по-високо ниво на образование, а с това и по-голямо развитие). Програмите на всички образователни заведения трябва да са в съответствие с изискванията на практическия живот. Задачата на училището трябва да е да дава на ученика, още при първата проява на разсъдък, представа за нацията и държавата (чрез изучаването на гражданските дела). Ние искаме образованието на надарените деца на бедните семейства, без значение от коя класа са или каква професия упражняват, да бъде за сметка на държавата.

 21. Държавата трябва да осигури повишаването на националните здравни стандарти, защитавайки майките и децата им, забранявайки детския труд, повишавайки физическата сила чрез законодателство за задължителна гимнастика и спортуване и подкрепяйки широко клубовете, занимаващи се с физическото възпитание на младежта.

 22. Ние искаме ликвидирането на наемната армия и създаването на народна армия.

 23. Ние искаме легални средства за борба с преднамерената политическа измама и разпространението й в пресата. За да облекчим създаването на германска национална преса ние искаме:
  А) Всички редактори и сътрудници на вестниците, излизащи на немски език, да бъдат представители на нацията;
  B) Да не се допуска издаването на негермански вестници без разрешението на държавата. Негерманските вестници не трябва да бъдат издавани на немски език;
  C) Да се забрани от закона финансовото участие или влияние на негерманци върху германските вестници, а наказанието за нарушаването на този закон да бъде премахването на вестника и незабавната депортация на замесените негерманци. Публикуването на книги, които не са в полза на националното благосъстояние, трябва да бъде забранено. Искаме законово преследване на всички онези тенденции в изкуството и литературата, които рушат националния живот, и възпрепятстването на културни събития, нарушаващи това искане.

 24. Ние искаме свобода за всички вероизповедания в държавата, ако те не заплашват съществуването й и не са в разрез с моралните принципи на германската раса. Партията като такава е в подкрепа на позитивното християнство, но без да се обвързва с никое конкретно вероизповедеание. Тя се бори срещу еврейско-материалистичния дух в и извън нас и е убедена, че нацията ни може да постигне вечно здраве само отвътре на основата на принципа: Общият интерес преди личния.

 25. За да се приведе цялата тази програма в действие, ние искаме създаването на силна централизирана власт в Райха; безусловна власт на политическия централен парламент над целия Райх и организациите му; образуване на общинско самоуправление според имущество и професия с намерението да се създаде основно законодателство в Райха за различните немски провинции.

Ръководителите на партията обещават да работят безмилостно - ако е нужно да жертват живота си - за да превърнат тази програма в действителност.

 
 

Както се вижда, програмата на нацистите е с твърде революционен характер и със силна социална насоченост. Когато идва на власт, Хитлер "забравя" много от обещанията си в нея. Факт, който понякога му носу трудности сред съпартийците, както е случаят с Ернст Рьом.